瘋狂的悲傷顏文字

這些顏文字表情符號非常瘋狂。

(づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ

(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

(-̩̩-̩̩͡_-̩̩-̩̩͡)

(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)

(*´°̥̥̥̥̥̥̥̥﹏°̥̥̥̥̥̥̥̥ )人(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

(∘⁼̴⃙̀˘︷˘⁼̴⃙́∘)

( -̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷄◞ω◟-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ )

( °̥̥̥̥̥̥̥̥˟°̥̥̥̥̥̥̥̥ )

ৎ。 ॄཻ͡⁎̥̥̥̥̥̥ૂॽ

(⊙̥◞८͙◟⊙̥ ̥̥̥̥̥̥)

|||᷇᷇˃⁻᷄⁻̦̦̦̦̦̦̦̦̦̦̦̦̦υ͜⁻⁻̦̦̦̦̦̦̦̦̦̦̦̦̦̦᷅˂|᷆᷆||

(◍°̧̧̧o°̧̧̧◍)

(๑•̥̥̥́ω•̀ू๑)

( ´•̥̥̥ω•̥̥̥` )

ৎ⁎́ ॄཻ͡⁎̀ूॽ྆྆

⁽͑ˀ́˙̭˚̣̣̣̣̀⁾̉ ˀ̀ˈˈˈ

( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

…(•̩̩̩̩_•̩̩̩̩)

(;̦̦̦̦̦̦̦̦ↂ⃝⃓⃙⃚⃘дↂ⃝⃓⃙⃚⃘;̦̦̦̦̦̦̦̦)

(๑˃̥̩̥̥̥̥̆ಐ˂̩̩̥̥̩̥̆৭)

ƈ ͡ (ुŏ̥̥̥̥ ‸ ŏ̥̥̥̥) ु

⁽⁽ƈ ͡ (ु ˲̥̥̥́ ˱̥̥̥̀) ु⁾⁾

(´•̥̥̥д•̥̥̥`̀ू๑)

(´•̥̥̥д•̥̥̥`̀ू๑)‧º·˚

(͡͡͡͡T̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̤̤̤̤̤AT̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̤̤̤̤̤̤͡͡͡͡͡)

(ˊ̥̥̥̥̥ ³ ˋ̥̥̥̥̥)


相關顏文字